Veiligheid op school


Anti-pestprogramma
Monitoring van de sociale en fysieke veiligheid
Anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon
Klachtenregeling
Schoolveiligheidsplan
Meldcode & meldplicht
Schorsing en verwijdering
Gedragscode leerlingen ICT en internetgebruik
Reglement sociale media leerlingen
AVG


AVG


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Met de volgende documenten, bestuurlijk privacybeleid, rechten van betrokkenen, instructie informatieplicht, procedure meldplicht, register inventarisatie persoonsgegevens en de schoolse privacy verklaringen voldoet Onderwijsstichting Arcade hieraan. 
Met deze documenten beoogt de stichting ervoor zorg te dragen dat op de scholen van Arcade de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, de implementatiewet Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiliging en organisatie-specifieke (interne) regelingen. 
Dit houdt onder andere in dat: De persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens; Wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn; De verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen; De betrokkene op een eenvoudige en transparante manier de beschikking kan krijgen over zijn gegevens; De wettelijke bewaartermijn in acht wordt genomen. 
Het College van Bestuur zal in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de GMR en aan de Raad van Toezicht. 

Klik hier voor de privacyverklaring >>