Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Het belang van ouderbetrokkenheid van ouders/verzorgers


Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;

Communicatie

Vormen van ouderbetrokkenheid

Bij ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:
 

 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Nieuwsbrief
Ouderapp
Ouderavonden
Kijkmomenten
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Ouderraad
Activiteitencommissies
Afscheid groep 8
Projectweek
Sportevenementen
Excursies
Voorstellingen
Schoolreizen/ schoolkamp
Schoolfeesten
Bibliotheekbezoek
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Ouders stellen de school op de hoogte van opvattingen en verwachtingen Oudertevredenheidsonderzoeken
Start/voortgangsgesprekken
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
(educatief partnerschap)
Rapport en rapportbesprekingen
en/of portfoliogesprekken
Startgesprekken 
Informatieavond 
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders over uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs
Protocol doorstroom (doubleren/versnellen)
Invoeren/uitbreiden leerlingportfolio